Tine Schaafsma

Tine Schaafsma

Foto van Tine Schaafsma

Contact informatie

E-mailadres:
sec@oostzaan.nl

Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Adres: Noordeinde 35
Postcode: 1511 AA
Plaats: Oostzaan
Telefoonnummer: 075 684 38 76

Weblog van Tine Schaafsma

Algemene Beschouwingen 2011

Geschreven op 19-05-2011 door

Een nieuwe koers.

Algemene Beschouwingen van de fractie van de VVD 8 november 2010.

Vorig jaar heb ik bij de Algemene Beschouwingen gezegd,  dat  het na de verkiezingen tijd was voor een nieuwe koers voor de gemeente Oostzaan.

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen heeft dit met dank aan de burgers mogelijk gemaakt. De VVD heeft met het CDA en de PvdA een coalitie gevormd. Er zijn twee wethouders van buiten aangetrokken en middels een Raadsagenda op hoofdlijnen is aan het College de richting van beleid aangegeven voor de komende jaren.

Op bestuurlijk niveau is er nog meer nieuws.

Op 1 januari van dit jaar zijn wij met Wormerland een Gemeenschappelijke Regeling aangegaan, we hebben besloten op een andere manier te vergaderen en de vergaderingen te laten leiden door een externe gespreksleider.

In korte tijd vonden in onze gemeente bestuurlijk dus heel veel veranderingen plaats.

Ook op financieel gebied varen we een nieuwe koers. Bezuinigingen vormen de rode draad voor de begroting van 2011.

Er moest bezuinigd worden omdat onze eigen financiële positie door een schuldenpost van € 36 miljoen onder druk stond en er moet bezuinigd worden omdat de Algemene Uitkering van de overheid waarschijnlijk verlaagd wordt.

Zeker is, dat burgers en de Raad voor het eerst hun zegje vooraf hebben kunnen doen over deze bezuinigingen en dat we raadsbreed gekozen hebben om dit proces al voor 2011 in te zetten.

Zeker is, dat onzeker is, hoeveel we nu precies moeten inleveren.

Dan wil ik nu overgaan op de begroting voor 2011.

Allereerst dankt de VVD het College en de ambtenaren voor het opstellen van de begroting en de snelle beantwoording van de vele vragen. Onze partij verzoekt u, voordat u de definitieve versie laat maken, de hoogspanningsproblematiek op te nemen, zoals beloofd, en slordigheden te verwijderen, zoals op pagina 132 en 133, waarop nog steeds gesproken wordt over drie deelnemende gemeenten bij de samenwerking. Al heeft onze partij de wens, dat deze tekst volgend jaar weer opgenomen kan worden.

Bezuinigen betekent een nieuwe balans zoeken tussen inkomsten en uitgaven. De VVD is bij het zoeken naar deze nieuwe balans uitgegaan van de kerntaken van een gemeente.

Daar hoort het voeren van mondiaal beleid niet bij. De VVD is het eens met het vervallen van  de kosten ad € 10.000 voor  mondiaal beleid. Het Rijk geeft elk jaar al zo'n 5 miljard euro uit aan ontwikkelingssamenwerking. Of dat geld goed terecht komt, daar zet onze partij grote vraagtekens bij, maar het betekent op dit moment wel, dat elke burger zo'n € 300 bijdraagt. De VVD vindt dat genoeg. De VVD vindt, dat elke burger in Oostzaan zelf moet bepalen, of en waaraan hij op dit vlak meer geld wil uitgeven.

De VVD stemt in met het stopzetten van de professionele begeleiding ad € 60.000 bij het WMO loket. Er zijn immers 3 WMO consulenten bij de Over-Gemeenten aangenomen. Zij kunnen die begeleiding naar onze mening ook geven.

Bij het verlenen van voorzieningen kunnen de lasten lager worden, wanneer u het proces van de Kanteling verder vorm geeft.

De VVD ondersteunt een motie, die uitspreekt, dat de Belbus een onmisbaar element is in de Oostzaanse samenleving.

De aangekondigde halvering op de advertenties in het Kompas kunnen wij steunen, maar het volledig stopzetten nog niet. De VVD is voor digitalisering, maar elke vorm van communicatie tussen de gemeente en de burgers uit dit blad halen, gaat onze partij op dit moment nog te ver.

De VVD heeft in zijn verkiezingsprogramma staan, dat de Wereld open moet blijven en de openingstijden verruimd. Uw voorstel tot sluiting past daar niet bij. We willen op dit moment geen oude schoenen weg gooien alvorens we nieuwe hebben en daarom zullen wij een amendement steunen, waardoor de Wereld open kan blijven met meer openingsuren en voor minder geld.

De VVD is zeer verbaasd over het feit, dat projectontwikkelaars in Oostzaan grond blijkbaar niet behoeven af te nemen, wanneer zij de afzet niet rond kunnen krijgen, zoals bij project Skoon en de Korenaar. Dit heeft ons al meer dan € 300.000 gekost. De VVD begrijpt dat dit College het beleid uitvoert, zoals dat in het verleden is afgesproken, maar verwacht, dat u op dit punt  maatregelen neemt om de gemeente begroting in de toekomst voor dit soort afspraken, lees renteverliezen, te vrijwaren. Voor dit geld hadden we toch leuke dingen kunnen doen!

Op een vraag van de PvdA of er in het verleden kosten van Diftar niet doorberekend werden en of deze uit de algemene middelen betaald werden was uw antwoord kort en bondig, ja. Ik heb daarop de verschillende jaarrekeningen bekeken.

In 2007 was er een tekort van zo'n € 100.000, in 2008 van € 156.000, voor een deel weggewerkt door de weggevallen toegerekende kosten van een zieke ambtenaar, en in 2009 van € 170.000.

Het Diftar systeem leek de oplossing voor alle problemen, minder afval, gescheiden afval,  duurzaam en met een gedifferentieerd tarief, goedkoop.

Echter, het "Diftar" kind is wel geboren en opgegroeid,  maar nooit volwassen geworden.  Het kon of kan blijkbaar financieel niet op eigen benen staan.

Het is hoog tijd om in te grijpen te meer daar in de bijzondere ledenbrief van de VNG aangegeven wordt dat er een korting op het afvalfonds komt.

We zijn dan ook blij, dat de Rekenkamercommissie een onderzoek gaat doen naar de afvalverwerking. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek dragen wij in een motie het College op de Raad een voorstel te doen om in de toekomst onze afvalverwerking efficiënter en goedkoper te laten plaatsvinden.

U overweegt subsidie aan te vragen voor een coördinator onderwijs/sport/cultuur. De VVD zou graag willen dat u dat gewoon doet. Naar onze mening is dat een goede stap  bij de verdere ontwikkeling van de Brede  School.

De VVD heeft bij de laatste verkiezingen een aantal speerpunten opgenomen. In een half jaar tijd is de verwezenlijking van enkele daarvan al een stapje dichter bij gekomen. Immers:

  • De VVD maakt nu landelijk deel uit van de regering. De beloftes, die de staatssecretarissen Teeven en Zijlstra gedaan hebben over de Hoogspanningsproblematiek, zijn, naar wij hopen, nu makkelijker waar te maken. In ieder geval zal onze gemeentelijke fractie de draden met Den Haag onder spanning houden, zo lang als dat nodig is. De eerste stappen hebben wij daartoe  al gezet.
  • De prioriteit voor het verbeteren van de verkeersveiligheid lag bij de kruising Kerkbuurt, Zuideinde, Kerkstraat. Nog voor het eind van dit jaar verwachten wij een voorstel hieromtrent. Voor 2011 staan verder de inrichting van de schoolzones en een onderzoek naar de herinrichting Zuideinde Kerkbuurt opgenomen, een goede zaak.
  • De VVD geeft u het cijfer tien voor het vinden van dekking voor de € 1.000.000 voor de bouw van een nieuwe Noorderschool. We ondersteunen van harte een amendement om die dekking structureel  in de begroting op te nemen. Nu de uitvoering nog.
  • De VVD is ontzettend blij, dat ons laatste en belangrijkste punt, het verbeteren van de financiële positie, in een half jaar al deels is gerealiseerd. Daarbij dient wel vermeld te worden dat een deel van de huidige financiële positie van de Gemeente te danken is aan tijdelijke precario-inkomsten en eenmalige inkomsten uit de verkoop van de Nuon- aandelen.

Het is van belang dat Oostzaan op korte termijn financieel gezien weer structureel de eigen broek op kan houden. Daarvoor is noodzakelijk dat er kritisch gekeken wordt welke bezuinigingen er gerealiseerd kunnen worden zonder de kerntaken van de gemeente daarbij in gevaar te brengen.

Verder ligt er een absolute prioriteit bij het afronden van de veel te lang voortslepende Grote Projecten, erfenissen uit het verleden, die steevast uitmonden in nadelige resultaten, tegenvallers en onverwachte risico's.

Kijkend naar de toekomst vindt de VVD het van belang dat de actieve rol van de gemeente in de uitvoering van Grote Projecten beperkt wordt tot het hoogst noodzakelijke. De voorgenomen verkoop van de oude bibliotheeklocatie is een goed voorbeeld van het gezonde verstand, dat daarvoor vereist is. Het is jammer, dat we zo lang op een dergelijke nuchtere aanpak hebben moeten wachten.

De schuldenpositie van de Gemeente Oostzaan baart de VVD nog onverminderd grote zorgen. De aanzienlijke rentelast en de hoge schulden leggen een zware financiële claim op de toekomst van ons dorp. Wij hopen dan ook dat College en Raad eensgezind in staat zullen zijn om de afronding van de lopende projecten voortvarend en met minimale verliezen ter hand te nemen.

Om dit te ondersteunen dient de VVD wederom een motie in ten einde het College op te dragen bij bedrijventerrein Skoon de nog niet verkochte kavels z.s.m. tegen marktconforme prijzen aan de markt te brengen, ook aan niet Oostzaanse bedrijven.

We hopen ook, dat we ons goed bezinnen alvorens ons weer in nieuwe onzekere avonturen te storten!

Dit College is op een rijdende trein gesprongen en kan niet binnen een half jaar het enorme tekort van zo'n € 36.000.000 wegwerken, maar de VVD heeft er alle vertrouwen in dat de in het Collegeprogramma opgenomen 25% vermindering van de leningen behaald wordt.

Tot slot is er de sturende en controlerende taak die de gemeenteraad heeft in het kader van de financiële positie van het dorp. De VVD pleit voor een transparant en gedegen begrotingsproces, waarin ook de verhouding tot de uitvoerende taken van Over-Gemeenten helder tot zijn recht komt. Wij vertrouwen er op dat het College de initiatieven zal nemen,  die hiertoe vereist zijn.

Ik rond af.

De VVD zal bij alle besluiten, die zij in het komend jaar moet nemen, de kernwaarden  van onze partij, vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid en sociale rechtvaardigheid laten meewegen.

De gemeente Oostzaan vaart met andere boten en een frisse bemanning een bestuurlijk nieuwe en financieel behoudende koers.

De VVD wenst het College een behouden vaart toe en biedt u hierbij een kompas aan om de juiste behoudende koers te kunnen blijven varen.

Meer weblogs