Griffie

Griffie

Logo van Griffie

Contact informatie

E-mailadres:
griffie@oostzaan.nl
Contact informatie:

Gemeente Oostzaan

Postbus 20

1530 AA Wormer

Kerkbuurt 4

1511 BD Oostzaan

e-mail: griffie@oostzaan.nl

tel: 075- 6512290/075-6512278

Werkzaamheden van de griffie

De griffier heeft tot taak als eerste adviseur de gemeenteraad, het presidium en de voorzitter van de raad te ondersteunen bij de vervulling van hun taken en bij de ontwikkeling en uitvoering van het dualisme in Oostzaan. De griffier legt verantwoording af aan de gemeenteraad onder andere door middel van een jaarverslag en werkplan. Het presidium vervult de rol van opdrachtgever en werkgever van griffier en de griffie. 

De griffier is het eerste aanspreekpunt en adviseur van de raad. Zij adviseert en ondersteunt de raad bij de verdere ontwikkeling en invulling van:  

  • De kaderstellende rol onder andere door middel van de politiek-strategische beleidsagenda (duale begroting)
  • Instrumenten ter versterking van de controlerende rol van de raad
  • Het uitwerken van instrumenten ter ondersteuning van de raad, zoals de rekenkamerfunctie en het burgerjaarverslag
  • Een vernieuwende en interactieve werkwijze van de raad
  • Het adviseren en ondersteunen van de raad bij de ontwikkeling en invulling van de werkzaamheden van de raad met betrekking tot onderzoeksvragen, amendementen en initiatiefvoorstellen.

De griffier is verantwoordelijk voor de goede voorbereiding, uitvoering en nazorg van raadsbijeenkomsten. Zij verzorgt de agenda's en de verslagen van de informatieronde, politieke ronde en raad. Zij ondersteunt de raad bij activiteiten in de vorm van raadswerkgroepen, hoorzittingen, werkbezoeken en bij andere raads- en burgerinitiatieven.  

Naast de ondersteuning en advisering van de raad heeft de griffier de volgende taken: 

  • Het verder vorm en inhoud geven aan de (strategische) positionering en werkwijze van de raad, door het (laten) verzorgen van werkconferenties en cursussen.
  • Het zorgen voor duidelijke procedures en goede informatievoorziening van het college aan de raad en vice versa.
  • Het in overleg met de gemeentesecretaris zorgen voor de door de raad en raadsfracties gewenste ambtelijke bijstand.
  • Het bewaken van wettelijke voorschriften inzake de procedures en de openbaarheid van de te behandelen zaken in raad en raadscommissies.


De griffie en de burger

Ook u als burger kunt bij de griffie terecht. Hebt u bijvoorbeeld vragen over vergaderingen of wilt u informatie toezenden aan de raad? Zou u graag raadsleden willen uitnodigen voor een werkbezoek of een informatiebijeenkomst? Neemt u dan contact op met de griffie.

 

Leden