Organisatie

GEMEENTERAAD OOSTZAAN NEEMT NIEUW WEBSITE IN GEBRUIK

Per 1 september 2017 heeft de gemeenteraad een nieuwe raadsinformatiesite.

Door deze overgang zal deze site niet meer worden bijgewerkt. Klik hier voor de nieuwe raadpleegsite.

In deze rubriek vindt u alles over de organisatie van de gemeente Oostzaan. Het gemeentebestuur van Oostzaan bestaat uit drie organen: de gemeenteraad, het college van burgemeester & wethouders en de burgemeester. Deze bestuursorganen worden bij hun werk op de volgende manieren ondersteund en geadviseerd:

Gemeenteraad

De gemeenteraad moet over heel veel onderwerpen besluiten nemen. Ter voorbereiding van deze besluitvorming worden onderwerpen voorbereid in de informatieronde en politieke ronde.

Om de gemeenteraad te versterken bij haar controlerende rol is er een rekenkamercommissie. Ze doet dat door onderzoek uit te doen naar de (maatschappelijke) effecten en naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het gemeentelijke beleid en beheer.

Daarnaast heeft de gemeenteraad een soort dagelijks bestuur, dit is het presidium. In het presidium worden huishoudelijke zaken voor de gemeenteraad geregeld. De griffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad bij de uitoefening van zijn werk en de ontwikkeling en uitvoering van het dualisme in Oostzaan.

College van burgemeester en wethouders

Het college van b&w vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college wordt geadviseerd en ondersteund door de gemeentesecretaris en de ambtelijke organisatie. Zij bereiden de besluiten voor die het college van b&w en de gemeenteraad moeten nemen. Als de raad of het college besluiten hebben genomen, voeren ambtenaren die besluiten uit.

Dualisme

Sinds op 7 maart 2002 de wet Dualisering gemeentebestuur van kracht is geworden heeft er een aantal veranderingen plaatsgevonden voor zowel de rol van de gemeenteraad als het college van b&w. Lees hier meer over deze andere rolverdeling van de gemeenteraad en het college van b&w.